top of page

Často kladené otázky

Kolik služba stojí?

Kolik služba stojí?

Základní cena je stanovená na 285 Kč za izolát bez DPH (tj. 345,- vč. DPH). To je ale cena maximální, kterou účtujeme v případě, že se na nás zákazník obrátí s jednorázovým požadavkem na typizaci konkrétního souboru izolátů s dodáním výsledku nejpozději do 48 hod. od doručení živých kultur do naší laboratoře. Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy, základní sleva při opakovanémk využívání služby je 20%. Účtujeme vždy jen za skutečně odvedenou práci, neplatí se žádný paušál, takže zákazník má náklady vždy plně pod kontrolou - kolik izolátů odešle k typizaci, tolik zaplatí.

Které druhy bakterií typizujete?

Které druhy bakterií typizujete?

Všechny růstově nenáročné gramnegativní tyčinky - tedy enterobakterie a nefermentující gramnegativní tyčinky (tj. zejména Pseudomonas aeruginosa a všechny druhy rodu Acinetobacter ).

Jak je typizace spolehlivá?

Jak je typizace spolehlivá?

K typizaci nepoužíváme celogenomové sekvenování, které má největší rozlišovací schopnost a je nejspolehlivější. Naše metoda ale má výhodu v nízké ceně a rychlosti provedení - po obdržení živých kultur jsme schopni dodat výsledek na konci následujícího pracovního dne. Toho dosahujeme samozřejmě za cenu určité míry nejistoty - naše metoda nemusí spolehlivě rozlišit dva odlišné klony, mohou se jevit jako totožné.  Může se také stát, že provedeme typizaci směsné kultury, protože ji vizuálně nerozpoznáme. U rychlých rutinních technik ale není určitá míra nejistoty nic neobvyklého, výsledky je v tomto případě potřeba interpretovat v konkrétním epidemiologickém a klinickém kontextu. I z tohoto důvodu nabízíme vyzkoušení služby zdarma na souboru až 96 izolátů. K výsledkům samozřejmě poskytujeme také odborné konzultace.

Jaké je typické využití služby?

Jaké je typické využití služby?

Nejčastěji je služba používána dvěma způsoby:

  1. Nárazově, když je podezření na outbreak (tj. u neobvykle vysokého počtu pacientů se vyskytně stejný druh bakterie, často také s charakteristickým profilem rezistence). Naší typizací je pak možné potvrdit nebo vyvrátit podezření na šíření klonu, a určit, zda do outbreaku patří všechny podezřelé výskyty daného druhu bakterie nebo ne, což může pomoci při hledání zdroje a cesty šíření klonu. Pokud se situace uklidní, je také možné průběžně monitorovat, zda nedochází k přetrvávajícímu sporadickému výskyt klonu, a na základě toho se ho pokusit zcela z nemocniční péče eradikovat.

  2. Soustavně, tj. k průběžnému monitorování situace zejména v intenzivní péči. Takové sledování je samozřejme organizačně náročnější a nákladnější, má ale podle našich zkušeností dvě základní výhody:

(i) upozorní již na první přenos (šíření) konkrétního klonu, tj. v předstihu předtím, než se objeví neobvyklý počet případů. To je užitečné především v situaci, kdy jde o šíření multirezistentního nebo vysoce virulentního klonu.

(ii) "zviditelní" i takové klonální šíření, které je méně intenzivní, takže by uniklo běžné pozornosti, přestože má významný dopad na péči. Proto uvádíme svou službu mj. sloganem "OTEVŘEME VÁM OČI". Pro lepší představu, co podle našich zkušeností běžně epidemiologové a klinici nemohou "vidět", ale s naší metodou to "uvidí" doporučujeme zhlédnout přehledné prezentace našich výsledků dlouhodobého sledování v dospělé a novorozenecké intenzivní péči (v sekci "Informace z oboru").

Oba způsoby použití je samozřejmě možné kombinovat a střídat - na úvod doporučujeme udělat si minimálně dvouměsíční monitoring, který ukáže, zda se ve Vaší péči klonální šíření objevuje, příp. v jaké míře a u jakých druhů bakterií. Už taková sonda může ukázat, kde je možné něco zlepšit. Po zavedení opatření lze pak novým šetřením ověřit, zda opatření skutečně něco přinesla.

Můžeme si službu vyzkoušet?

S touto službou nejsou zkušenosti, můžeme si ji vyzkoušet?
Co když nebudeme spokojení?

Jak zmiňujeme už na úvodní straně, službu je možné vyzkoušet až na 96 izolátech zdarma a zcela bez závazku. Samotné vyzkoušení ale jen prakticky ukáže, jaká data metoda umí poskytnout. Typizaci má smysl dělat pouze pokud je šance na základě jejích výsledků nějakým způsobem upravit stávající způsob péče, a na cestě k tomuto cíli čekají mnohá úskalí. Proto jsme zvyklí poskytovat v průběhu zkoušení a další spolupráce průběžnou odbornou podporu. Nesnažíme se "prodávat" za každou cenu. Je přirozené, že ne ve všech nemocnicích lze vždy typizaci hladce zavést, spolupráci s námi je proto bez závazků a lze ji kdykoli přerušit nebo ukončit.

Jaká jsou úskalí?

Jaká jsou úskalí kompletního zavedení sledování klonů?

Při zvažování užitečnosti služby pro konkrétního zákazníka zdaleka nejde jenom o samotnou technickou stránku a náklady na konkrétní počet vzorků.

Už samotný sběr a výběr izolátů pro typizaci vyžaduje spolupráci více odborností - typicky hygienika/epidemiologa, klinika a mikrobiologa. Podle našich dosavadních zkušeností taková spolupráce funguje a má smysl, pokud se někdo z této "trojice" ujme role iniciativního "tahouna". K tomu je samozřejmě navíc potřeba zájem vedení, které na případné pokračování po bezplatném vyzkoušení také uvolní finance. Ani pak ovšem není vyhráno - když vše technicky a organizačně funguje, následuje prubířský kámen - rozklíčovat na základě výsledků nejpravděpodobnější cesty přenosu pozorovaných klonů a navrhnout úpravy stávajících postupů, které by jim mohly zabránit. Pak opět získat pro tuto změnu všechny zainteresované a po změně vyhodnotit, jestli došlo ke zlepšení. V každém zařízení je přitom situace jiná, nejčastěji pozorujeme přenosy při následnictví na lůžku, méně často v dvojlůžkových boxech, zaznamenali jsme už případ špatně nastavené klimatizace... Proto na základě těchto zkušeností a znalostí poskytujeme k našim výsledkům také konzultace a jsme velmi rádi, když se můžeme opakovaně po určité době účastnit vyhodnocení výsledků a zkušeností v konkrétní nemocnici.

Jaké první kroky doporučujete?

Jaké konkrétní první kroky doporučujete?

  • Při prvním osobním setkání (přijedeme, nebo se setkáme na konferenci apod.) společně probereme možnosti - získáme základní znalosti o typech Vašich oddělení, výskytu různých druhů bakterií, jejich rezistenci k antibiotikům apod. To nám umožní v hrubých rysech navrhnout, jaký rozsah typizace za jakých přibližných nákladů by pro Vás mohl mít smysl.

 

  • Pokud chcete pokračovat, rádi přijedeme k Vám na další společné setkání, nejlépe se všemi, jejichž spolupráci by typizace vyžadovala. V ideálním případě i se zastoupením managementu, zejména pokud má k problematice blízko a je to pro někoho z vedení zajímavé. V této chvíli (i kdykoli později) můžeme také nabídnout malou odbornou přednášku/seminář k tomuto tématu, který lze využít ke vzdělávání zaměstnanců, a po něm může následovat schůzka zainteresovaných.

 

  • Chcete-li po poradě postoupit dál, následuje dohoda (stačí ústní) o bezplatném vyzkoušení služby na konkrétních vzorcích. Na základě předchozí komunikace také z našeho pohledu doporučíme, jaké vzorky vybrat a za jaké období, aby mohlo vyzkoušení poskytnout relevantní informace.

 

  • Pokud se na základě vyzkoušení rozhodnete pokračovat, je z našich zkušeností nejlepší uzavřít smlouvu (vzor poskytneme), především proto, aby byla jasně ošetřena ochrana příp. poskytnutých dat a usnadnilo se účetnictví. Smlouva nezavazuje k žádné paušální platbě, pouze vytváří rámec pro spolupráci. Platíte pouze za typizaci vzorků, které se sami rozhodnete odeslat, takže vždy víte, za co a kolik budete skutečně platit. Nemusíte přitom pro každou zásilku vystavovat objednávku a my nemusíme za každou objednávku fakturovat. Posíláte kdy Vy potřebujete, my Vám po skončení kalendářního měsíce pošleme sumarizaci odvedené práce a po Vašem odsouhlasení vyfakturujeme. Zasílání můžete kdykoli přerušit (a třeba už neobnovit), nemusíte posílat pravidelně, pouze když máte podezření na outbreak apod.

V jaké podobě se izoláty dopravují?

V jaké podobě se dopravují izoláty k typizaci?

Vždy se přizpůsobujeme přáním zákazníka, izoláty je možné posílat v různé formě. Typizaci je možné provést přímo z dodané kultury, ale máme zkušenost, že transport má často vliv na kvalitu výsledků. Proto po obdržení kultury vždy standardně kultivujeme přes noc a následující den extrahujeme DNA a provedeme typizaci. Izoláty mohou být transportovány na agaru, ve zkumavkách, v transportní půdě, apod., důležité ale je, aby šlo o čisté živé kultury. Pokud kultura není čistá a my to při přeočkování nerozpoznáme (pro extrakci DNA očkujeme jen čarou bez rozočkování), bude výsledek chybný - obvykle bude ukazovat zcela unikátní křivku, protože půjde o fůzi dvou různých souborů dat. 

 

Pokud jsou kultury dopravovány šetrně vlastní dopravou, lze zaslat i více izolátů na jedné agarové plotně a ušetřit na materiálu. Pokud se nelze spolehnout na šetrnost a podmínky transportu, doporučujeme zaslat každou kulturu v samostatné nerozbitné zkumavce, např. na tamponu v odběrové soupravě. Protože jsou kultury obvykle shromažďovány výběrem z provozu rutinní mikrobiologické laboratoře v průběhu více dnů, může být nejpraktičtější používat k průběžnému shromažďování odběrové soupravy s transportní půdou (Amies apod.). Na tampon stačí nabrat čistou kultury a vnořit do transportní půdy, ve které vydrží růstově nenáročné gramnegativní tyčinky životaschopné i více týdnů. Náklady na tento typ souprav jsou vyšší, ale úspora času a dalšího materiálu při přeočkovávání je zřejmá. 

Kdo Zajišťuje dopravu?

Kdo zajišťuje dopravu?

Doprava není zahrnuta v naší službě a v její ceně, protože obsluhujeme různá zařízení v různé vzdálenosti. Nejjednodušší je pochopitelně situace spádových nemocnic, které často do Olomouce vypravují pravidelně jednou týdně sanitu a dopravu tak vyřeší samy. Pokud tato možnost neexistuje, je způsob dopravy na individuální domluvě a využití zásilkové služby, která zákazníkovi jako odesílateli nejlépe vyhovuje. Obvykle tím bohužel dojde k prodloužení doručení o jeden den a zásilka musí být řádně zabalena a označena mezinárodním symbolem UN 3373 (biologický činitel kategorie B - nízká patogenita). Podrobné doporučení k balení a značení zásilky najdete zde, včetně označení symbolem o minimální povinné velikosti, které je možné vytisknout (DOPLNIT).  

Jak dostaneme výsledky?

Jakým způsobem dostaneme výsledky?

Přesná forma předávání výsledků je opět zcela na dohodě se zákazníkem. Nejvíce se nám osvědčil model sdílené tabulky, do které v okamžiku odeslání zákazník doplní údaje ke vzorkům, které nám poskytuje. Minimálně potřebujeme znát unikátní číslo pro každý izolát a druh bakterie. Pro lepší orientaci, aby zákazník nemusel k číslu zpětně dohledávat další informace, příp. kopírovat do další tabulky, je nejjednodušší uvést pseudonymy pacientů, datum a typ odběru a kód oddělení. Po vyhodnocení typizace zapíšeme výsledek do této sdílené tabulky a pošleme e-mailem upozornění. Při soustavné typizaci, kdy na sebe zásilky vzorků časově navazují a tabulka se doplňuje a prodlužuje, vyznačujeme nově zaznamenané výsledky barevným zvýrazněním. Pokud někomu nevyhovuje forma sdílené tabulky, posíláme e-mailem zprávu o typizaci ke každému provedenému hodnocení.

bottom of page